Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky pro přístup a užití webových stránek a online prodej služeb prostřednictvím webových stránek www.city-game-prague.com obchodní společnosti Since 2012, s.r.o., IČO: 29055148, se sídlem Dopraváků 749/3, Praha 8 - Dolní Chabry, PSČ 184 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163303.

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen ,,OP´´)
I. Všeobecná ustanovení, vymezení pojmů
Oobchodní společnosti Since 2012, s.r.o., IČO: 29055148, se sídlem Dopraváků 749/3, Praha 8, PSČ 184 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163303 je pod značkou City Game Prague provozovatelem zážitkových služeb (dále jen pořadatel).

Zážitkové služby (dále jen hry) prodává v internetovém obchodu, který je pořadatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.city-game-prague.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Tyto OP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi pořadatelem a objednatelem služby (dále jen klient), popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto OP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel (pořadatel) a na druhé straně spotřebitel (klient); spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

II. Uzavření smlouvy
2.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a pořadatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby, zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní webových stránek www.city-game-prague.com obsahuje informace o zážitkových hrách, a to včetně uvedení cen jednotlivých zážitkových her (služeb). Ceny her jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání hry vyplní klient objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o názvu objednávané hry, termínu hry, způsobu úhrady kupní ceny hry a počtu hráčů.

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou pořadatelem považovány za správné.  Pořadatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa klienta“).

2.5.  Pořadatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (druh hry, výše kupní ceny) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi pořadatelem a klientem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je pořadatelem zasláno klientovi elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty klienta.

2.7. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.8. Odesláním objednávky klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto OP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Tyto OP jsou zobrazeny na internetových stránkách www.city-game-prague.com

III. Cena služeb a platební podmínky

 3.1. Ceny her - nabízených služeb jsou vždy uvedeny na internetových stránkách pořadatele. Cena služby dle konkrétní vybrané hry - uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a akceptačním emailu pořadatele doručeném klientovi.

3.2. Cena může být klientem uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby nabízeny na internetové adrese pořadatele.

3.3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví pořadatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy klientovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví pořadatel klientovi po uhrazení ceny hry a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.

3.4. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

3.5. Je-li cena hrazena dárkovým poukazem vystavenou třetí osobou, kterou poskytovatel služeb přijímá, řídí se doba platnosti poukázky pravidly stanovenými třetí osobou, která poukázku vystavila. Takovéto poukázky není možné měnit za peníze či vracet v penězích rozdíl mezi hodnotou poukázky a cenou objednané služby.

3.6. Seznam poukázek takto přijímaných poskytovatelem služeb je uveden na www.city-game-prague.com

IV. Storno objednávky – odstoupení od smlouvy :
4.1. Storno objednávky klientem – odstoupení od smlouvy :
Klient - příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem hry (a to v pracovní době poskytovatele uvedené na webu) a sjednat v rámci volných termínů, termín nový.
Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a rezervace bude zrušena později než v uvedené lhůtě nebo pokud se klient na hru - k čerpání služby vůbec nedostaví, není kupující oprávněn žádat o novou rezervaci v náhradním termínu. Rezervaci nelze příjemcem služby stornovat.

4.2. Storno objednávky pořadatelem – odstoupení od smlouvy :
Pořadatel je oprávněn zrušit objednávku služby nejpozději 3 hodiny před sjednaným termínem poskytnutí služby bez důvodu uvedení.  Klient má v takovém případě právo sjednat si nejbližší termín nový, nebo na vrácení kupní ceny.
Storno objednávky učiněné pořadatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo klienta na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. účelně vynaložené náklady na dopravu do místa hry - poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané hry.

V. Princip hry

5.1. Klient objednáním hry vyslovuje souhlas s principem hry, tedy projít určenou cestu městem přes kontrolní body z místa startu do místa cíle hry s vyhodnocením času klienta.  Kontrolní body určuje pořadatel hry a klient bez výhrad souhlasí s výběrem pořadatele.

5.2. Pořadatel sdělí klientovi čas a místo startu hry a klient se na toto místo včas dostaví. 

5.3. Pořadatel zasílá indicie klientovi formou textové zprávy na jeho mobilní telefon.  Po vyluštění indicie se klient přesune na kontrolní bod, kde je jeho úkolem prostřednictvím textové zprávy odeslat odpověď na šifru skrytou v indicii. 

5.4. Pokud je odpověď správná, pořadatel odešle další indicii. A tak dále, až do cíle hry. Pokud je odpověď špatná, zasílá pořadatel klientovi nápovědy tak dlouho, dokud klient nezašle správnou odpověď.

5.5.  Hra je ukončena po odeslání poslední správné odpovědi klientem.  Je vyhodnocen celkový čas hry a jsou započítány trestné minuty za případné nápovědy. 

5.6. V případě, že se klient rozhodne v průběhu hry dále nepokračovat, a to tak že své rozhodnutí oznámí textovou zprávou pořadateli nebo pokud klient po dobu 120 minut nereaguje zasláním žádné textové zprávy, je pořadatel oprávněn hru ukončit z důvodu na straně klienta. Tím klientovi nevzniká jakékoli právo na vrácení ani poměrné části kupní ceny hry.