Zpracování osobních údajů

dle nařízení EU 2016/679 (GDPR)

Platné od 25.5.2018

1.        Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - Since 2012 s.r.o., se sídlem Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, IČ: 29055148, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 163303 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

2.       Zpracováváme následující osobní údaje:
          - jméno a příjmení
          - IP adresa a k ní přiřazený název
          - e-mail
          - telefonní číslo
          - historie obchodní komunikace

3.       Účel zpracování výše uvedených osobních údajů:
          - naplnění smlouvy vzniklé objednávkou
          - evidence splnění této informační povinnosti, případně udělení souhlasu
          - v případě Vámi vytvořené registrace na našich webových stránkách za účelem zpracování nabídky
          - v případě, že nám udělíte souhlas ke zpracování pro marketingové aktivity, po dobu 5 let za účelem  oslovování s nabídkou našich produktů a služeb, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům

4.        Souhlas se zpracováním, který není podmíněn jiným oprávněným zájmem, můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na city.game.prague@gmail.com, nebo dopisu na výše uvedené kontaktní údaje společnosti, nebo tlačítkem Zrušení registrace, níže pod těmito podmínkami.

5.        Vaše osobní údaje můžeme poskytnout mediálním, marketigovým a eventovým agenturám, členům distribuční sítě, provozovatelům serverů, infolince. V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

6.        V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování na základě osobních údajů.

7.        Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

8.       Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  1. vzít souhlas kdykoliv zpět, a to i před uplynutím doby, na kterou byl udělen; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu,
  2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  3. požadovat po nás výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce
  4. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  5. požadovat po nás omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů,
  6. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit,
  7. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  8. nebýt předmětem automatizovaného rozhodování,
  9. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111, www.uoou.cz

9.        Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktů.