Reklamační podmínky

Pro prodej služeb prostřednictvím webových stránek www.city-game-prague.com obchodní společnosti Since 2012, s.r.o., IČO 29055148, se sídlem Dopraváků 749/3, Praha 8 - Dolní Chabry, PSČ 184 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163303.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY (dále jen ,,RP´´)

1.  Zákazník má právo na reklamaci služby v případě zjištění vad nebo nedostatků.

V případě, že poskytovatelem definovaná herní komunikační platforma není v okamžiku hry funkční, má zákazník právo na reklamaci služby.  Reklamace musí být podána písemně přes webový formulář poskytovatele v souladu s těmito podmínkami a v ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy zákazník vadu zjistil .
Reklamace se netýká zcela subjektivního názoru na zábavnost nebo obtížnost venkovní hry.

2.  Zákazník je povinen neprodleně informovat poskytovatele o zjištěných nedostatcích.

Proces reklamace bude vyřízen provozovatelem venkovní hry.  Pro vyřízení reklamace může být požadováno poskytnutí důkazů, jako jsou fotografie či popisy vzniklých problémů.

3.  V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok na nápravu vady.

Provozovatel poskytne jednu z následujích možností nápravy a to podle svého uvážení podle závažnosti reklamace.  Může to být poskytnutí slevy na další návštěvu, poskytnutí jiného termínu pro venkovní hru nebo vrácení finanční částky za hru.

4. Omezení odpovědnosti

Provozovatel nenese odpovědnost za technické problémy mobilního telefonu zákazníka, připojení mobilních dat nebo nedostatečný kredit zákazníka v příjmu mobilních dat. 

Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zákazníkem, který nedodržuje pravidla únikové hry nebo se chová nedisciplinovaně.

Provozovatel také nenese odpovědnost za škody způsobené nepředvídatelnými událostmi, jako jsou přírodní katastrofy, výpadek elektřiny nebo jiné mimořádné události mimo kontrolu provozovatele.

5. Závěrečná ustanovení

Tato reklamační podmínka je součástí obchodních podmínek provozovatele únikové hry a je platná od data uvedeného v obchodních podmínkách.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto reklamačních podmínek za předpokladu, že zákazník je o změně řádně informován předem.

Tato reklamační podmínka má za cíl zajistit transparentní a férové zacházení se zákazníky a poskytnout rámec pro vyřízení případných stížností či reklamací. Je důležité, aby byla prezentována zákazníkům před provedením služby a aby byla v souladu s platnými právními předpisy.
 
Plastnost od 1.1.2024